Kontakt

Fundacja NA ZDROWIE Zwierzęta Ludziom Ludzie Zwierzętom

Zelczyna 217
32-051 Wielkie Drogi

tel. 736 875 045
fundacja@na-zdrowie.org.pl

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Fundacji Na Zdrowie Zwierzęta Ludziom Ludzie Zwierzętom

Fundacja Na Zdrowie Zwierzęta Ludziom Ludzie Zwierzętom w Zelczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Fundacja Na Zdrowie Zwierzęta Ludziom Ludzie Zwierzętom.

Data publikacji strony internetowej: 2018-02-17
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-11

Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:
-zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości
-zdjęcia opublikowane na stronie częściowo nie posiadają opisów alternatywnych
-nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły
-strona nie posiada wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik, filmów posiadających napisy dla osób niesłyszących.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

Deklarację sporządzono dnia: 2022-02-25
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-04-29
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Fundacja Na Zdrowie Zwierzęta Ludziom Ludzie Zwierzętom
E-mail: fundacja@na-zdrowie.org.pl
Telefon: +48736875045

Każdy ma prawo:

-zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
-zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
-wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

-dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
-wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
-wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: ZARZĄD Fundacji Na Zdrowie Zwierzęta Ludziom Ludzie Zwierzętom

Adres: Zelczyna 217 32-051 Wielkie Drogi

E-mail: fundacja@na-zdrowie.org.pl

Telefon: +48736875045

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność Architektoniczna

Nie mamy dostępności architektonicznej. Skontaktuj się z nami, umówimy się w dogodnym dla Ciebie miejscu.

Kontakt: +48736875045